Vakıf Senedi

 

Hacı Şaban Efendi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Senedi

Vakıf:
Madde 1- Vakfın adı Hacı Şaban Efendi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir. Vakfın rumuzu, HAKEV’dir.

Vakfın Merkezi:
Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul ili, Sultanbeyli ilçesinde olup, adresi; Mehmet Akif Mahallesi, Kur’an Kursu Caddesi, No:87’dir. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

Vakfın Gayesi:
Madde 3- Milletimizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan fertlerinin, özellikle çocuk ve gençlerimizin eğitim seviyesinin yükseltilmesine, ahlaki, sanatsal, tarihi, milli ve kültürel değerler yönünden gelişmesine ve bu değerleri yaşatmasına yardımcı olmak, başta sağlık, ekonomik ve hukuksal bakımdan olmak üzere, çeşitli sebeplerden dolayı sıkıntılar içerisinde bulunan vatandaşlarımızın problemlerini çözmek, bu amaçla her türlü girişim ve faaliyette bulunarak kendilerine maddi ve manevi her türlü yardımı yapmaktır.

Vakfın Faaliyetleri:
Madde 4- Vakıf, yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için, ekonomik gücü yeterli olduğu ve gerekli olan diğer koşulları sağlayabildiği takdirde aşağıda belirtilen başlıca faaliyetlerde bulunmayı hedeflemiştir.

a- Vakıf, gayesinde yer alan amaçlarını gerçekleştirmek üzere, üniversiteler, okullar ve benzeri her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kütüphaneler, araştırma ve dökümantasyon merkezleri, enstitüler, kurslar, yurtlar, kültür siteleri, etüt merkezleri, dershaneler, pansiyonlar, spor salonları, lokaller, kıraathane ve kahvehaneler, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri ve her türlü sağlık kuruluşları, sosyal tesisler, mahalle konakları, sığınma evleri, oteller, huzur evleri, aş evleri, deniz kıyısında, dağlarda ve kırlarda dinlenme amaçlı kamp ve benzeri amaçlı, halkımızın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü tesisi kurar ve çalıştırır. Bu binaların inşaatlarını bizzat kendisi yapabileceği gibi, başka kişi ya da kuruluşlara da yaptırabilir. Yapım sırasında gönüllülük esasıyla, imece usulüyle, kişilerden karşılıksız ya da bedelini ödemek suretiyle iş gücü veya malzeme yardımı alabilir. Tamamlanıp hizmete sunulan bina ve tüm tesislerin yenilenme onarımlarına katkıda bulunur, gerektiğinde gerçek kişiler ile özel ve kamu, kurum, kuruluşlarıyla işbirliği ve ortak çalışma yapar ve bu ilişkileri gerektiren koşulları düzenler.

b- Vakıf, amaçları doğrultusunda ilmi araştırmalar, yaz kursları, dönemsel kurslar, konferanslar, şiir dinletileri, tiyatrolar, konserler, ilmi ve kültürel toplantılar, paneller, sempozyumlar, anma günleri, ödüllü veya ödülsüz yarışmalar ve benzeri her türlü sosyal etkinliği düzenler; sergi ve kermesler açar, bu faaliyetlerini kamuya açık veya kapalı mekanlarda yapar; ayrıca bu etkinliklerini tv, radyo ve internette yayınlar; gerekli izinleri almak kaydıyla yürüyüş, basına açıklaması vs. şeklindeki çeşitli faaliyetlerle kamuoyuna her türlü duyuruyu yapar; gazete, dergi çıkartır, kitap bastırır, ilan verir, cd, dvd, broşür vs. dağıtır, yazılı ve görsel medyada her türlü program yayını yapar; bu konuda çalışma yapanlara destek olur, sivil toplum örgütlerinin etkinlik ve faaliyetlerine iştirak eder.

c- Ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını, ailelerinin veya kanuni yakınlarının talep etmesi halinde, önce zeka ve bilgi seviyelerini ölçer, başarılı olabileceği kanaati edinilen çocukların anne ve babasının rıza ve onayı dairesinde, her türlü eğitim ve öğrenim giderlerini karşılar ya da bu çocuklar için eğitimini ve diğer ihtiyaçlarını maddi gücü olan kişi ve kuruluşların karşılaması için aracılık eder. Bu çalışmalarında yetim, öksüz, engelli çocuklar ile şehit çocuklarına öncelik tanınır.

d- Vakfın amacı doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan milli ve uluslararası her türlü sivil toplum kuruluşları ve örgütlerle ilişkiler kurar, araştırma fonları elde etmek için çalışmalarda bulunur, benzer amaçlı yerli veya yabancı, resmi veya özel tüm tüzel kişilerle, ilgili mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde, işbirliği yapar, gerektiğinde ortak tesisler kurar.

e- Vakfın gayesini gerçekleştirmede yararlanmak ve vakfa kalıcı ve sürekli gelir temin etmek üzere, yatırımlar yapar, ticari, sınai, zirai ve iktisadi işletmeler kurup işletir. Bu amaçla maddi ve gayrı maddi değer taşıyan her türlü hakları devir ve satın alır veya bunları devreder.

f- Yetkili makamların izni ile intifa ve sükna hakkı dahil olmak üzere mülkiyetten gayri ayni hakları veya mal varlıklarını iktisap eder ve bunlar üzerinde mülkiyet hakkının tanıdığı hukuki tasarruflarda bulunur.

g- Her türlü menkul ve gayri menkul bağışlarını, yardım ve hibeleri kabul eder. Vakfın amacına uygun olmayan şartlı bağışlar kabul edilmez.

h- Her türlü karşılıklı veya karşılıksız istikrazda bulunur.

ı- Vakfın gayesini gerçekleştirmek maksadıyla, gelirlerini artırabilmesi için şirketler kurar, işletir, kurulmuş olan şirketlere katılır, gerektiğinde de ayrılır.

i- Kanuni sınırlamalar müstesna olmak üzere, taşınır ve taşınmaz mallara her çeşit mal varlığına bağış, vasiyet ve sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma ya da kiralama suretiyle sahip olarak kullanılabilir.

j- Her seviyedeki öğrencilere burslar, araştırma ve teşvik primleri verir, yurt, pansiyon ve öğrenci evi şeklinde kalacak yer temin eder. Fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine yiyecek, giyecek, yakacak, sağlık ve bunun gibi giderlerini karşılamak şeklinde ayni ve nakdi yardımda bulunur.

k- Özellikle Ramazan ayı başta olmak üzre, “fitre, zekat” şeklinde fakirlere verilmek üzere kendisine verilen bağışları kabul edip, en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine dağıtır. Yine Kurban Bayramı’nda, ihtiyaç sahiplerine iletilmek üzere, kendisine verilen kurban bağışlarını kabul eder ve derhal kurbanlıkları alarak bayram günü kesilecek şekilde kurban alamayan fakirleri verir ya da kurbanları bizzat kasaplara kestirerek etini ihtiyaç sahiplerine dağıtır. Kişilerin adak veya başka hayır amacıyla kurban alarak kesilip dağıtılmak üzere verdiği bağışları kabul ederek, arzuları doğrultusunda kurban alıp kestirip dağıtır.

l- Vakfın amaçları doğrultusundaki amaçlarını gerçekleştirmek ve vakfa ekonomik fayda elde etmek üzere, umre ve hac ziyareti başta olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında her türlü geziyi düzenleyip, organize eder. Yurt dışından kişileri davet ederek ülkemizi tanıtır ve misafir eder. Her türlü spor faaliyetlerini, tanışma toplantıları ve piknikleri düzenler.

m- Tarihimize mâl olmuş din ve tasavvuf büyüklerimiz ile ecdadımızdan önemli şahsiyetler hakkında programlar yapar, dinimiz ve tarihimiz açısından önemli gün ve gecelerde, milli bayramlarda ve önemli günlerde çeşitli sosyal faaliyetler düzenler.

n- Sağlık konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek maksadıyla, doktorlara ve diğer uzmanlara, toplantılar, ücretsiz sağlık taramaları, muayene, tetkik ve tedavi yaptırır, fakir ailelerin çocuklarını ücretsiz sünnet ettirir. Ekonomik gücü yerinde olmayıp da sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımızın, ilaç, tedavi gideri, ameliyat, hastane vesair giderlerini üstlenir.

o- Hali vakti yerinde olan ailelerin kullanılmış veya fazla eşyalarını alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtır.

ö- Vatandaşlarını eğitim seviyelerini yükseltmek, bilgi, beceri ve kültürlerini arttırmak için, okuma yazma, İngilizce, bilgisayar, Kur’an-ı Kerim, Arapça, Osmanlıca, Farsça, hüsn-ü hat, tezhip, ilmihal, tasavvuf musıkîsi ve ihtiyaç duyulan başka alanlarda kurslar düzenler. Ayrıca, ücretli-ücretsiz, yatılı-gündüzlü olacak şekilde ilk ve orta öğretimde, lise ve üniversitede okuyan öğrencilere, derslerinde yardımcı olmak üzere etüt ve yardımcı takviye dersler ile lise mezunu öğrencilerine yönelik üniversite sınavına hazırlık derslerinin verildiği kursları düzenler.

p- Pay senetleri, tahviller, çek, bono, emre muharrer senet ve kuponlar gibi her türlü kıymetli evrakı satın alır, devreder ve bunlar üzerinde teminat işlemleri dahil her türlü hukuki tasarrufta bulunur.

r- Ev hanımlarının ve evlenecek gençlerin yetiştirilmesi amacıyla, ev ekonomisi, yemek pişirme, çocuk bakımı, biçki-dikiş-nakış ve bunun gibi ihtiyaç duyulan diğer konularda yetiştirme ve el becerisini geliştirme kursları düzenler.

s- Halkımızın eğitim düzeyini yükseltmek gayesi ile kitap, dergi ve gazete okuma yerleri belirleyip, bu mekanlarda okuma saatleri belirler, okunan kitap, gazete ve diğer yayınlar ve kamuoyunun gündeminde olan konular hakkında sohbetler tertip eder.

ş- Evlenme çağına gelmiş, ancak çeşitli nedenlerle evlenememiş tüm gençlerin evlendirilmesi için, gereken çeyiz, ev eşyası vs. şeklinde her türlü maddi ve manevi desteği sağlar. Vakıf, düğün ve nikah merasimlerinin icra olunacağı düğün ve nikah salonlarını, bizzat inşa ettirmek suretiyle ya da başkalarından satın alma veya kiralama suretiyle açar, işletir. Bu mekanları vatandaşlara kiralamak suretiyle Vakıf’a gelir sağlanır.

t- İş arayan gençlere iş bulabilmeleri konusunda yardımcı olur. Bu kişilerin meslek edindirme kurslarına gitmelerine ve iş bulmaları için girişimlerde bulunur.

u- Hastane ve evlerinde yatmakta olan hastaları ziyaret ederek, maddi ve manevi sıkıntılarının giderilmesine yardımcı olur. Yardım ve bağışların daha kolay verilmesi amacıyla iş yerlerinde ve evlerde kullanmak amacıyla yardım kumbaraları yaptırıp, gerçek ve tüzel kişilere verebilir. Dini ve milli bayramlarda, önemli gün ve gecelerde, kitap fuarlarında, sergi ve kermeslerde ve benzeri gibi çeşitli sosyal aktivitelerde, açık hava ve kapalı mekan toplantılarında, halkın yoğun olarak gelip geçtiği sokak ve meydanlarda stand açarak, görevlendireceği kişiler aracılığıyla makbuz karşılığı bağış ve yardım toplar. Yardım toplanması gayesiyle, kitle iletişim araçlarıyla, her türlü duyuruyu yapar, yaptırır.

ü- Vakıf, yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek kurabilir.

v- İnsanlar arasında sevgi ve dayanışmayı arttırmak amacıyla her türlü sosyal etkinliği düzenler. Bu etkinliklerin daha ucuza ve daha kolay yapılması maksadıyla kültür siteleri, sosyal tesisler veya salonlar, lokaller ve benzeri binaları yapar, yaptırır ya da üçüncü kişilerden kiralar. Bu tesislerde, bila bedel ya da belirli kiralama ücreti karşılığında düğün, nişan, nikah merasimleri, cenaze nedeniyle cenaze sahiplerinin taziyelerinin kabulü, asker uğurlama, hacca gönderme ya da hac dönüşü tebrik ziyaretlerinin kabulü, bayramlarda bayramlaşma, kandillerde, önemli gün ve gecelerde toplu olarak ibadet ve dua yapma, Ramazanlarda iftar verme, sohbet, teravih namazı ve diğer namazların kılınması, bebek doğumunu müteakip yapılacak merasim ve ikramların yapılması, küslerin barıştırılması, mevlüd-ü şerif okutulması, çeşitli vesilelerle yemek verilmesi, mahalli ortak sorunların çözümü amacıyla yetkililerin de katılacağı çeşitli bilgilendirme toplantıları şeklinde çeşitli toplantı, görüşme ve sosyal etkinlikler yapılır.

y- Her türlü sportif faaliyeti destekler, sporun sevdirilmesi ve benimsetilmesi maksadıyla bizzat yaptırmak ya da satın almak, kiralamak suretiyle kapalı veya açık spor salonları, yüzme havuzları, halı saha vesaire tesisleri açar, işletir. Atletizm, yüzme, güreş, masa tenisi ve diğer spor branşlarında gençlerin ve çocukların yetiştirilmesi için her türlü girişimde bulunur.

z- Yukarıda belirtilen amaçları doğrultusunda insanları bilgilendirmek, eğitmek ve kültürlerini geliştirmek amacıyla özel radyo, tv kurup işletebilir; film, sinema çekimi internet ve diğer iletişim imkanlarıyla her türlü görsel yayını yapar.

Vakfın Gayesini Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği İş ve İşlemler:
Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değerleri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve verağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mâl ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakfın Mal Varlığı:
Madde 6- Vakfın kuruluş mal varlığı, kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan;

1- Bayburt ili, Merkeç ilçe, Tuzcuzade Mahallesi, Korkusuz Sokak, Pafta 57, Ada 499, Parsel 14 sayılı 502 m2 alanlı, üzerinde beş katlı bina bulunan taşınmazın tamamı,

2- İstanbul ili, Silivri 2. Bölge, Ada 85, Parsel 1 sayılı 408 m2 alanlı, B.A.K. Dubleks mesken ve arsa niteliğindeki taşınmazın 3/4’ünün mülkiyeti’dir.

Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

Vakfın Organları:
Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Mütevelli Heyet
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

Mütevelli Heyeti:
Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan kurucu 49 kişi ile, sonradan vakfa üye kaydedilmek sureti ile Mütevelli Heyet’e dahil edilecek kişilerden oluşur. Mütevelli heyeti üye sayısı 99’u geçemez. Mütevelli heyet ihtiyaç duyduğu takdirde yeni üye alabilir. Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin kararı ile seçim yapılır.

Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri:
Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim kurulunu seçmek,
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
h) Vakıf senetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Mütevelli Heyetin Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı:
Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Şubat ayı içinde,
b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az 1/3’ünün yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az 1/10’unun yazılı önerisiyle; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte, aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının 1/3’ünden az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının 2/3’üdür.

Yönetim Kurulu:
Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilerek, yedi asil ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına yedek üyelerden biri göreve çağırılır. Yönetim kurulu, ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı dört olup, karar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, başkanın oyu, iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Geçici olarak yönetim kurulu: Bahaddin Elçi, Nazir Duman, Sezgin Çakır, Naci Mert, Yılmaz Ertural, Sebahattin Yaşa, Mihmail Başyiğit oluşturmaktadır.

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
c) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali vesair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
h) Vakfın muhasebe işlemlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
l) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

Vakfın Temsili:
Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu yönetim yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir.

Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir. Vakfı temsile Av. Bahaddin Elçi, Ali Büyükadalı ve Halil İbrahim Arıkan yetkilidir.

Denerim Kurulu:
Madde 14- Denetim kurulu, mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek üç, ayrıca üç yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağırılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları, yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

Huzur Hakkı:
Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler. Üyeler arasında kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanunun 2’nci maddesinin (e) fıkrası gereğince huzur hakkı ödenmeyecektir.

Vakfın Gelirleri:
Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrımenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

Vakfın Gelirinin Tahsis ve Sarf Edileceği Yerler:
Madde 17- Vakfın yıllık gelirlerinin en az 2/3’ü vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

Resmi Senet Değişikliği:
Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, yönetimi kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az 1/5’inin yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tam sayısının en 2/3’ünün onayı ile yapılır.

Vakfın Sona Ermesi:
Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı, o tarihteki mütevelli heyetin salt çoğunluğunun vereceği kararla tayin edilecek kuruluşa devredilir. Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının 2/3’ünün onayı ile mümkündür.

Vakıf Kurucuları:
Madde 20- Vakıf kurucularının adı soyadı ile vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda gösterilmiştir.

KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLUN

Yardım Elinizi Uzatın

İhtiyaç sahiplerine ulaştırmamız adına az çok demeden topluyor ve insanların yüzündeki ufak bir tebessümle mutlu oluyoruz. Sizde bu huzura ortak olmak için bizimle iletişime geçin.

Shopping Cart
Alışveriş sepeti0
Sepette ürün yok!
Alışverişe devam et
0
Scroll to Top
İletişime Geç
Merhaba 👋
Bağışlar hakkında detaylı bilgi almak için bize yazın.